Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

04LIA815/2  YMPÄRISTÖJOHTAMINEN, -LASKENTA JA –RAPORTOINTI 5 OP

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • ymmärtää ympäristöjohtamisen roolin ja yhteyden yrityksen muuhun johtamiseen
  • tutustuu ympäristöjohtamisessa käytettäviin laskentamenetelmiin
  • tutustuu käytetyimpiin ympäristösertifikaatteihin: ISO14001, EMAS
  • osaa rakentaa yksinkertaisen ympäristöohjelman
  • ymmärtää raportoinnin merkityksen eri käyttötarkoituksissa
  • osaa analysoida erilaisia ympäristö- ja yhteiskuntavastuuraportteja.

Sisältö

Ympäristöjohtamisen tehtävät ja haasteet. Materiaalivirta- ja elinkaarianalyysit, ekotase. Ympäristöjohtamisjärjestelmiä, ympäristöohjelman rakentaminen, ympäristöstandardit ja sertifikaatit, ympäristö- ja yhteiskuntaraportointi, GRI-ohjeistus, KILAn suositukset

Suoritustapa ja arviointi

Luennot ja oppimistehtävät.

Arviointi asteikolla 1-5.

Opiskelumateriaali

Opettajan myöhemmin verkko-oppimisympäristössä ilmoittama materiaali.

  • No labels