Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

LUONNOS
INNOBROKERIT - Innovaatio-osaajat pk-yritysyhteistyössä
Lahden yliopistokeskuksen koordinaatioyksikön rooli hankkeessa
Resurssit
Yksikölle on budjetoitu laskennallista rahoitusta 10.800 €, joka kerrytetään yksikön henkilöstön osallistumisella, yhteensä noin 325 tuntia koko hankkeen aikana. Osallistujina ovat pääsihteeri Senja Jouttimäki ja suunnittelija Mari Merenluoto, tarvittaessa myös muita.
Yksikön perustehtävät ja osaaminen
Lahden yliopistokeskuksen koordinaatioyksikön tehtävänä on yliopistoyhteistyön ja yliopistokeskuksen toimintayksiköiden yhteistoiminnan kehittäminen ja koordinointi sekä toimintamuotojen profilointi. Yksikkö vastaa yliopistokeskuksen edunvalvonnasta ja yhteyksistä sidosryhmiin.
Yksikön päätavoitteena on omalta osaltaan edistää yliopistojen ja niiden paikallisten yksiköiden toimintaedellytyksiä ja vuorovaikutusta alueella. Koordinaatioyksikkö on yliopistokeskuksen yhteinen palveluyksikkö. Perustehtäviä ovat yliopistokeskuksen johto- ja ohjausryhmän asioiden valmistelu yhdessä johtoryhmän ja johtoryhmän puheenjohtajan kanssa. Yksikkö myös koordinoi alueellista, ammattikorkeakoulujen kanssa tehtävää yhteistyötä sekä organisoi siihen liittyviä käytännön toimenpiteitä. Muita perustehtäviä ovat yliopistokeskuksen yhteiset viestintä- ja palvelutehtävät, yliopistokeskuksen toiminnan tilastointi ja raportointi sekä muut johto- ja ohjausryhmän asettamat tehtävät.
Yksikön tehtäviin kuuluu myös yksiköiden yhteisten hankkeiden valmistelu, koordinointi ja työskentelyyn osallistuminen. Yksikkö toimii yhteisten hankkeiden hallinnoijana silloin, kun se on osapuolten kannalta tarkoituksenmukaista. Yksiköllä on hyvää koordinointiin, projektinhallintaan, viestintään ja yhteistoiminnallisten prosessien organisointiin liittyvää osaamista ja kokemusta.
Tehtävät hankkeessa

 • ohjausryhmän työskentelyyn osallistuminen
 • projektiryhmän kokoukset ja muu yhteydenpito: toiminnan ideointiin ja suunnitteluun sekä ongelmien ratkaisuun osallistuminen
 • yksikön yhteistyöverkostojen ja kontaktien hyödyntäminen hankkeen hyväksi, yhteisesti sovittavalla tavalla
 • seminaareihin ja yleisöluennoille osallistuminen
 • tarvittaessa myös:
  • viestinnän tuki
  • osallistuminen tarjouskilpailujen tai muiden vastaavien toimien valmisteluun projektipäällikön tukena
  • valmennuksien organisoinnin suunnitteluun osallistuminen
 • No labels